Law learning - program právního vzdělávání

Projekt „Law learning – program právního vzdělávání“ byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na vytvoření a pilotní ověření pěti vzdělávacích modulů z právní oblasti, které reflektují aktuální potřeby cílové skupiny a aktuální právní normy. Cílovou skupinou byli účastníci dalšího vzdělávání, kteří pocházejí z kraje Vysočina. Cílová skupina si účastí v projektu rozšíří své znalosti v právní oblasti a zvýší tak svou konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se o vytvoření a pilotní realizaci těchto vzdělávacích modulů: Úvod do nového občanského zákoníku, Obchodní smlouvy pro vedoucí pracovníky a obchodní zástupce, Právo obchodních korporací pro vedoucí pracovníky, Právo nemovitostí, Veřejné zakázky pro zadavatele a uchazeče. Pilotní ověření vzdělávacích modulů bude probíhat od září roku 2014. V současné době se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

Vzděláváním k podnikání, podnikáním k vyšší prosperitě (1.5.2012 - 31.3.2013)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České republiky. Hlavními aktivitami bylo zjištění  podnikatelského talentu a absolvování pilotního ověření inovovaných učebních osnov ke vzdělávacímu programu „Základy podnikání“. Veškeré aktivity projektu měli účastníci zdarma, navíc jim bylo hrazeno cestovné a stravné. Do projektu vstoupilo celkem 30 osob, úspěšně ukončilo 19 osob. Úspěšní absolventi obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování pilotního vzdělávacího programu Základy podnikání.

Learn and Lead for Parents

Projekt „Learn and Lead for Parents“ je zahraniční partnerský projekt financovaný z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy prostřednictvím programu Gruntvig. Našimi partnery jsou Harmony – Tvoja cesta poznania, s.r.o.ze Slovenska a Centre des Nouvelles Techniques de Communication z Francie. Projekt byl zahájen v říjnu 2013 a bude pokračovat do července 2015. Hlavním cílem projektu je vytvoření nového vzdělávacího kurzu s názvem „Parent as a Leader“, který bude určen rodičům, aby mohli sdílet a vyměňovat si zkušenosti z rodičovství a zároveň se učit novým praktikám ve výchově a vedení svých dětí.  Projekt bude realizován prostřednictvím návštěv mezi jednotlivými partnery, kde se společnými silami pokusíme vytvořit tento nový vzdělávací kurz.

Cesta přes bariéry

Projekt „Cesta přes bariéry” je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projekt „Cesta přes bariéry“ je určen pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (déle jak 12 měsíců) z celého Kraje Vysočina. Hlavním cílem projektu je zvýšení motivace a zvýšení šance získat zaměstnání u klientů projektu, a to tak, že bude uplatňován individuální přístup a poskytování poradenství, které definuje vzdělávací potřeby na základě bilanční diagnostiky. Předpokladem je, že část klientů po absolvování projektu získá dotované pracovní místo a část klientů zůstane v evidenci nezaměstnaných. Práce s těmito klienty bude ovšem efektivnější a úspěšnější, protože odborní pracovníci referátu zprostředkování budou mít k dispozici výstupy projektu ve formě odborně zpracovaného individuálního plánu osobního rozvoje, který bude zpracován odborným poradce-psychologem. Pro zvýšení dostupnosti projektu je připravena široká škála doprovodných opatření (úhrada cestovného, příspěvek na občerstvení, příspěvek na vstupní lékařskou prohlídku před nástupem do zaměstnání). Oficiální stránky projektu jsou www.cesta.rcv.cz.

Jde to i s dětmi

Projekt „Jde to i s dětmi” je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projekt „Jde to i s dětmi“ je určen uchazečům o zaměstnání – osoby pečující o dítě (děti) do 15 let věku, kteří jsou v evidenci úřadu práce v kraji Vysočina. Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost cílové skupiny, pomoci udržet si stávající pracovní pozici a začlenit se co nejdříve na trh práce a tím předcházet dlouhodobé nezaměstnanosti cílové skupiny. Během realizace projektu se využívají jak běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání), tak inovativní doplňkové aktivity (počítačová pracovní diagnostika, dotované zaměstnání, praxe u zaměstnavatele). Pro zvýšení dostupnosti projektu je připravena široká škála doprovodných opatření (úhrada cestovného, příspěvek na stravné a hlídání dětí, úhrada zdravotních prohlídek). Oficiální stránky tohoto projektu jsou www.jisd.rcv.cz.

45 plus v Jihomoravském kraji

Projekt „45 plus v Jihomoravském kraji“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Oblast podpory, v rámci které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji, kdy se zaměřuje na začlenění uchazečů o zaměstnání zpět na trh práce, kteří jsou evidováni na některém z kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a zároveň nejpozději v roce zařazení do projektu dosáhli 45 a více let věku. Oficiální stránky tohoto projektu jsou www.45plusjmk.cz.

Příležitost pro mladé do 30 let

Projekt „Příležitost pro mladé do 30 let“ je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce v Jihomoravském kraji. Oblast podpory, v rámci které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměřuje se na začlenění uchazečů o zaměstnání zpět na trh práce, kteří jsou evidováni na některém z kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Brně déle než 5 měsíců a zároveň ke dni vstupu do projektu nedosáhli 30 a více let věku. Oficiální stránky tohoto projektu jsou www.prilezitostpromlade.cz

Práce bez překážek (17.12.2012 - 30.6.2014)

Veřejná zakázka "Práce bez překážek" byla realizována jako součást regionálního individuálního projektu, reg. číslo CZ.1.04/2.1.00/70.00013, který byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Cílovou skupinu byli uchazeči o zaměstnání o zaměstnání evidovaní na jednotlivých KoP v Ústeckém kraji déle než 5 měsíců a pocházeli z obcí, které mají míru nezaměstnanosti vyšší než 15 %. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 850 osob. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 384 účastníků a bylo podpořeno 121 nově vytvořených pracovních míst.

Volím správnou kariéru (1.11.2012 - 31.8.2014)

Projekt "Volím správnou kariéru" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Aktivity projektu byly zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací dráhy žáků a výchovných poradců škol v Libereckém kraji. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 850 osob. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 384 účastníků a bylo podpořeno 121 nově vytvořených pracovních míst.

Mladá naděje v Libereckém kraji (8.1.2013 - 31.3.2014)

Projekt "Mladá naděje v Libereckém kraji" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Cílovou skupinu byli uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na jednotlivých KoP v Libereckém kraji, kterým bylo méně než 30 let. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 343 osob. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 326 účastníků a byla vytvořena 3 pracovní místa.

Počítáme s Vámi (8.1.2013 - 31.3.2014)

Projekt "Počítáme s Vámi" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Cílovou skupinu byli uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na jednotlivých KoP v Libereckém kraji déle jak 5 měsíců. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro mladé lidi. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 850 osob. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 384 účastníků a bylo podpořeno 121 nově vytvořených pracovních míst.

Odplouváme dál (1.5.2013 - 31.12.2014)

Projekt "Odplouváme dál" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na rozvoj kariérového poradenství v základních školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, s využitím profesní diagnostiky COMDI. Cílovou skupinou byli žáci 8. a 9. tříd a výchovní poradci. Aktivity projektu byly zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací dráhy žáků a výchovných poradců škol ve Středočeském kraji. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 850 osob. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 384 účastníků a bylo podpořeno 121 nově vytvořených pracovních míst.

Aktivní padesátka v Ústeckém kraji (15.3.2013 - 14.8.2014)

Projekt "Aktivní padesátka v Ústeckém kraji" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Cílovou skupinou byli uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání starší 50-ti let věku a evidovaní na jednotlivých KoP v Ústeckém kraji déle než 12 měsíců. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 85 osob, kterým bylo dohromady poskytnuto Individuální poradenství v celkovém rozsahu 297,25 hod. Osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 50 účastníků, osvědčení o absolvování kurzů bylo vydáno celkem 354 . V celkovém počtu získalo zaměstnání v průběhu projektu 31 účastníků.

Se sousedy k vzdělávání I. (17.12.2012 - 30.6.2014)

Projekt "Se sousedy k vzdělávání I" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Cílovou skupinu byli uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání evidovaní na jednotlivých KoP v Jihočeském kraji. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 850 osob. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 384 účastníků a bylo podpořeno 121 nově vytvořených pracovních míst.

Vyšší kvalifikací k uplatnění na trhu práce (1.4. 2012 - 31.7. 2013)

Projekt "Vyšší kvalifikací k uplatnění na trhu práce" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob se základním vzděláním či nedokončeným středním vzděláním evidovaných na úřadech práce v Moravskoslezském kraji déle než 5 měsíců prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilující sociální a profesní kompetence a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce.

Jedeme dál (1.6.2012 - 30.9.2013)

Projekt "Jedeme dál" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let věku evidovaných na úřadech práce v Ústeckém kraji déle než 12 měsíců. V rámci projektu bylo celkem pospořeno 82 osob, bylo vytvořeno 11 nových pracovních míst. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 331 účastníků.

Vstupujeme na trh práce (1.8.2012 - 30.11.2013)

Projekt "Vstupujeme na trh práce" byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob evidovaných na úřadech práce v Olomouckém kraji mladší 25ti let s nízkou úrovní kvalifikace prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilující sociální a profesní kompetence a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 102 osob, bylo vytvořeno 8 nových pracovních míst. Osvědčení o úspešném absolvování rekvalifikačních kurzů získalo 362 účastníků.

Klíč k nezávislosti v Jihomoravském kraji (1.10.2010 - 31.3.2013)

Projekt byl  spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Oblast podpory, v rámci které byl projekt podpořen, byl zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Vrámci projektu bylo absolvování poradenského progamu finanční gramotnosti podpořeno celkem 421 osob. Bylo vydáno 369 osvědčení o úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu pro 310 osob. V souvislosti s projektem bylo vytvořeno celkem 15 nových pracovních míst se mzdovým příspěvkem, 9 osob zahájilo samostatnou výdělečnou činnost a 79 klientů bylo umístěno na tzv. vhodné pracovní místo.

Mladí na trhu práce (1.4.2011 - 30.6.2012)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Oblast podpory, v rámci které byl projekt podpořen, byla zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Cílovou skupinou byli mladí lidé do věku 25 let, kteří byli evidovanína úřadech práce v Moravskoslezském kraji. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 128 osob. Rekvalifikačních kurzů se zúčastnilo 87 klientů, z nichž 65 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Celkem 40 klientů získalo pracovní místo, z čehož 15 pracovních míst bylo nově vytvořeno.

Vracíme se na trh práce na Vysočině (1.4.2011 - 30.6.2012)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Oblast podpory, v rámci které byl projekt podpořen, byla zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt byl zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob evidovaných na úřadech práce na Vysočině déle než 5 měsíců prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilující sociální a profesní kompetence a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce. Vrámci projektu bylo podpořeno celkem 107 osob. Rekvalifikačních kurzů se zúčastnilo 71 klientů, z nichž 67 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Celkem 31 klientů získalo pracovní místo, z čehož 10 pracovních míst bylo nově vytvořeno.

Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji (1.1.2010 - 31.5.2012)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. OP LZZ, v rámci kterého byl projekt realizován, byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, na zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Realizace projektu spadala pod prioritní osu 2 Aktivní politika trhu práce do oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 556 osob. Rekvalifikačních kurzů se zúčastnilo 540 klientů, z nichž 388 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Celkem 154 klientů získalo pracovní místo, z čehož 23 pracovních míst bylo nově vytvořeno.

RESTART Louny (8.4.2010 - 31.3.2012)

Projekt byl zaměřen na pomoc osob, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání, nebo jsou již ve výpovědní lhůtě. Díky tomuto projektu měli zaměstnanci firem jedinečnou příležitost rychlé reintegrace na trhu práce. Účastníci projektu prošli řadou poradenských a diagnostických modulů, školících aktivit a rekvalifikací vedoucí k nalezení pracovního uplatnění u nového zaměstnavatele. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 405.  osb. Rekvalifikačních kurzů se zúčastnilo 516 klientů, z nichž 367 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. V rámci projektu bylo nově vytvořeno 149 pracovních míst.

Mladí bez kvalifikace (1.1.2010 - 31.10.2011)

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky proběhl ve Středočeském kraji. Cílovou skupinu projektu tvořili uchazeči o zaměstnání ve věku do 25 let, zejména se základním nebo s nedokončeným středním vzděláním, kteří byli evidovaní na úřadu práce. V rámci projektu bylo podpořeno 443 účastníků. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 334 klientů, z nichž 236 úspěšně rekvalifikaci dokončilo.

Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji (10.8.2009 - 30.12.2011)

Projekt byl realizován v rámci OP LZZ, byl zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti a na zvyšování kvality veřejné správy. Realizace projektu spadá pod prioritní osu 2 Aktivní politika trhu práce do oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bylo porpořeno celkem 555 osob. Rekvalifikačních kurzů se zúčasstnilo 516 klientů, z nichž 367 rekvalifikaci úspěšně dokončilo.

Šance pro Vás v Jihomoravském kraji (10.8.2009 - 30.11.2011)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky. Projekt Šance pro Vás v Jihomoravském kraji byl zaměřen na začlenění dlouhodobě nezaměstnaných osob zpět na trh práce v Jihomoravském kraji. Byl postaven na zvýšeném podílu aktivity každého účastníka a to zejména při výběru absolvování vybraných aktivit na základě poznání svých osobnostních předpokladů, výběru vhodného rekvalifikačního programu, sestavení svého osobního Plánu rozvoje klienta. V rámci projektu bylo celkem podpořeno 707 osob. Rekvalifikačních kurzů se zúčasstnilo 553 klientů, z nichž 440 rekvalifikaci úspěšně dokončilo. Celkem 221 klientů získalo pracovní místo, 66 pracovních míst bylo nově vytvořeno.

Moderní metody ve volbě povolání žáků ZŠ (1.2.2010 - 30.4.2011)

Účelem projektu byl rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žáků na vhodnou volbu povolání, prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání a na osvětovou činnost směřující k žákům a pracovníkům škol pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů škol v souladu s potřebami trhu práce. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 2537 osob, z toho 2507 žáků, 30 pracovníků v dalším vzdělávání a také 30 poskytovatelů služeb. Více informací o realizaci projektu a aktuálním testování najdete na webových stránkách projektuhttp://modernimetody.rcv.cz.

Volba budoucího povolání žáků Libereckého kraje (1.10.2008 - 31.1.2010)

Účelem projektu byl rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství ve školách, orientace žáků na vhodnou volbu povolání, prevenci před předčasným odchodem ze systému vzdělávání a na osvětovou činnost směřující k žákům a pracovníkům škol pro zvýšení zaměstnatelnosti absolventů škol v souladu s potřebami trhu práce. Do projektu bylo zapojeno celkem 42 škol Libereckého kraje, z těchto škol bylo celkem podpořeno 2200 žáků a 40 pracovníků v dalším vzdělávání.

Správná volba oboru - začátek dobré kariéry (9.12.2008 - 30.11.2010)

Cílem projektu bylo podpoření rozvoje kariérového poradenství na základních školách Karlovarského kraje a zavedení uceleného systému individuální podpory žáků ZŠ 7. a 8. tříd a poradců pro volbu povolání. U žáků směřovala tato podpora ke zvýšení kompetencí při výběru vhodného směru středoškolského studia; u výchovných poradců k zvýšení kompetencí potřebných pro jejich práci s žáky. K dosažení cíle žadatel a jeho partneři použili specifické nástroje a metody zaměřené na žáky základních škol (pracovní diagnostika a její vyhodnocení, motivační program, individuální podpora) a výchovné poradce (školení, náslechy, individuální podpora). V rámci projektu bylo podpořeno celkem 1760 osob.

EDUNET-Q (1.8.2010 - 31.12.2010)

Projekt byl zaměřen na vytvoření uceleného regionálního systému zvyšování kvality poskytování dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Základem bylo vytvoření sítě subjektů poskytujících další vzdělávání, v rámci kterého vznikl systém sledování, porovnávání a zlepšování kvality dalšího vzdělávání v regionu. Systém řízení kvality byl implementován a pilotně prověřen u členů sítě tak, aby mohl být spuštěn systém sledování a vzájemného porovnávání kvality služeb u dalších subjektů poskytujících další vzdělávání v kraji Vysočina a síť dále úspěšně rozvíjena. Dále byl vytvořen a spuštěn web portál s nástrojem pro plánování aktivit a sdílení best practices v síti. Projekt byl primárně určen pro cílovou skupinu pracovníků vzděl. institucí.

II. etapa realizace - Najdi si práci v Jihomoravském kraji (30.4.2008 - 30.9.2008)

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti v Jihomoravském kraji. Projekt byl zaměřen na vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit pro osoby krátkodobě nezaměstnané, sociálně neexkludované, které nemají vážnější překážky v návratu na trh práce a osoby evidované jako zájemci o zaměstnání a osoby ohrožené ztrátou zaměstnání. II.etapa projektu Najdi si práci v Jihomoravském kraji byla spolufinancována ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a byla realizována v souladu s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. V rámci projektu bylo celkem podpořeno celkem 157 osb. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 138 klientů, z nichž 133 úspěšně rekvalifikaci dokončilo.

Návrat do práce (8.3.2006 - 7.3.2008)

Cílem projektu bylo zvýšit zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním (tj. zlepšit jejich osobní pracovní předpoklady pro úspěšné získávání zaměstnání a podpořit jejich začlenění zpět na trh práce). Základním principem tohoto projektu byla orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších a komplexních služeb od motivačních, poradenských a informačních aktivit až k podpoře pracovních míst. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 800 osob. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 503 klientů, z nichž 362 úspěšně rekvalifikaci dokončilo. Nové pracovní místo získalo celkem 409 klientů.

Návrat do práce I v Jihomoravském kraji (1.11.2006 - 31.7.2008)

Projekt byl zaměřen na začlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce v Jihomoravském kraji. Projekt byl realizován na celém území Jihomoravského kraje, tj. v okresech Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. V rámci projektu bylo podpořeno 1198 osob, z čeho 215 klientů získalo nové pracovní místo.

Nová příležitost (1.1.2006 - 31.3.2007)

Realizace projektu proběhla v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Vysočina. Projekt byl zaměřen především na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Pracoval tedy s uchazeči o zaměstnání evidovanými na úřadech práce déle než 1 rok. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 564 osob. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 410 klientů, z nichž 356 úspěšně rekvalifikaci dokončilo. Hlavní pracovní poměr získalo celkem 65 klientů.

Nové možnosti (1.5.2006 - 31.7.2007)

Obsahem projektu byla modifikace metod a na sebe navazujících nástrojů APZ s ověřováním jejich účinnosti ve vytypovaných regionech. Jednalo se o Pracovní diagnostiku, cílené poradenské programy, rekvalifikační kurzy (praktická rekvalifikace) v návaznosti na metodický proces uplatňování absolventů na trhu práce. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 140 osob. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 80 klientů, z nichž 59 úspěšně rekvalifikaci dokončilo. Nové pracovní místo získalo celkem 24 klientů.

Nové schopnosti (1.7.2006 - 30.9.2007)

Realizace projektu proběhla v Moravskoslezském kraji – okres Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město. Obecným cílem projektu bylo zamezení růstu počtu dlouhodobě evidovaných uchazečů, zaměření se na osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a dlouhodobě nezaměstnané. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 86 osob. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 41 klientů, z nichž 36 úspěšně rekvalifikaci dokončilo.

Příprava na práci v Jihomoravském kraji (1.1.2006 - 31.12.2007)

Projekt byl zaměřen na vytvoření nabídky vzdělávacích aktivit pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti způsobené zdravotním postižením, osoby bez kvalifikace, s nízkou úrovní kvalifikace, nejvýše se základním vzděláním, vyšším věkem, přináležitostí k odlišnému sociálnímu prostředí či dlouhodobou péčí o závislého člena rodiny. Další cílovou skupinou, pro kterou byl rojekt určen, byli mladí lidé žijící ve znevýhodněném sociálním prostředí. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a byl realizován v souladu s Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 2.1. – Integrace specifických skupin obyvatelstva ohroženého sociální exkluzí. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 636 osob. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 432 klientů, z nichž 296 úspěšně rekvalifikaci dokončilo. Celkem 95 klientů získalo pracovní místo, 60 pracovních míst bylo nově vytvořeno.

Terénní sociální pracovník ve Středočeském kraji (1.4.2006 - 31.3.2008)

Obsahem projektu bylo vytvoření nové pracovní pozice „Asistent služeb zaměstnanosti“. Mezi hlavní úkoly tohoto pracovníka, který by měl široké uplatnění jak ve státní, tak privátní sféře, by patřila: terénní práce (analýza regionálního trhu práce, kontrola průběhu praktických rekvalifikací), poradenská činnost (náborové besedy, motivace dl. nezaměstnaných, podpora vzniku nových pracovních míst na straně zaměstnavatelů), projektová činnost (aktivní účast na tvorbě, realizaci a hodnocení projektů v rámci ESF), vzdělávací činnost (motivační programy, besedy v rámci přípravy žáků ZŠ na budoucí povolání). V rámci projektu bylo podpořeno celkem 321 osob. Rekvlalifikačních kurzů se zúčastnilo 66 klientů, z nichž 52 úspěšně rekvalifikaci dokončilo. Nové pracovní místo získalo 29 klientů.

Vícestupňová podpora žen v textilním a oděvním průmyslu (1.1.2006 - 31.12.2007)

Realizátorem projektu byla společnost AHRA - Consulting, s.r.o. www.a-hra.cz