Historie

Firma Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., byla založena 1. června 1998 pod názvem PDC, s.r.o. (Profesní diagnostické centrum). Od počátku své existence se firma zaměřovala na oblast rozvoje lidských zdrojů, výzkum potenciálu člověka ve vztahu k jeho profesnímu uplatnění, projektové řízení (jak národní, tak nadnárodní projekty), zavádění inovací v personálním poradenství, zejména využívání výpočetní techniky a automatizovaného zpracování v pracovní diagnostice. 

V roce 2002 byla firma přejmenována na současný název – Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. (dále jen „RCV“) - a svou činnost rozšířila o pořádání vzdělávacích kurzů pro klienty úřadů práce (poradenské programy, rekvalifikační kurzy). Firma získává akreditace MŠMT ČR a MPSV ČR pro realizaci vzdělávacích programů, jejichž počet v krátké době přesahuje 100 oborů. Současně dochází k přestěhování sídla firmy do Prahy.

Významným obdobím pro RCV je rok 2005. Firma získává akreditaci pro výkon činnosti agentury práce a úspěšně zavádí systém ISO 9001. V tomto roce se RCV stává úspěšným příjemcem řady grantových projektů Evropského sociálního fondu a vítězí v prvních veřejných zakázkách pro poskytování komplexních služeb pro klienty úřadů práce (národní projekty). RCV vstupuje do Asociace institucí vzdělávání dospělých.

Rok 2006 byl obdobím zásadní reorganizace společnosti, jako logického důsledku dynamického růstu firmy. Firma vytváří novou administrativní centrálu v Havlíčkově Brodě, který svou polohou podporuje celorepublikové působení firmy. Obrat firmy dosahuje desetinásobného růstu.

V roce 2009 firma navazuje na předchozí úspěšné období a využívá nových příležitostí vyplývajících z hospodářské krize. Jsou aplikovány nové postupy ve vzdělávání – individuální profesní rekvalifikace, dochází k rozvoji vnitropodnikového systému řízení vzdělávacích akcí RCV Info. Počet realizovaných vzdělávacích akcí dosahuje nových maximálních hodnot, přestože počet zaměstnanců byl redukován na polovinu stavu 2008.

Od roku 2010 RCV definuje novou strategii a zavádí systém průběžného řízení změn. Je zahájena implementace systému METASTORM pro automatizaci firemních procesů. Firma se zapojuje do činnosti Národního poradenského fóra.

V roce 2011 RCV firma rozvíjí svou podnikatelskou strategii. Je zahájena příprava zaměstnanců na program mezinárodních stáží v zahraničí, jsou zahájeny vstupní kroky k zavedení certifikátu Q-FOR, firma se stává členem Okresní hospodářské komory v Havlíčkově Brodě.

Vize

Posláním Republikového centra vzdělávání, s.r.o., je uspokojování potřeby občanské společnosti vytvářet hodnoty pomocí správných lidí na správných místech. Všechny naše činnosti směřují k tomu, aby každý člověk mohl vykonávat takovou práci, která jemu, jeho rodině, zaměstnavateli, zákazníkům i celé společnosti přinese maximální užitnou hodnotu. Všechno, co děláme, musí mít vysokou jakost a důvěryhodnost. Informace získané při naší činnosti musíme chránit před zneužitím. Musíme se snažit, aby naše služby byly stále inovativní, originální, měly pro zákazníka vysokou přidanou hodnotu za rozumnou cenu. Objednávky zákazníků musíme vyřizovat rychle, přesně a s maximálním důrazem na jejich individuální požadavky. 

Naši dodavatelé a distributoři musí mít příležitost k čestnému zisku. Chceme budovat jen takové obchodní vztahy, které budou zainteresovaným účastníkům přispívat k jejich rozvoji, prosperitě a dobrému jménu. Naši konkurenti pro nás nejsou hrozbou, ale inspirací. 

Jsme odpovědni svým zaměstnancům, mužům a ženám, kteří s námi pracují. Ke každému musíme přistupovat jako k individuu. Musíme respektovat jejich důstojnost a uznat jejich zásluhy. Musí nabýt pocit jistoty svého zaměstnání. Jakékoliv výhrady vůči práci jednotlivce musí být objektivní a dokazatelné. Odměna musí být řádná a přiměřená, pracovní prostředí čisté, uspořádané a bezpečné. Musíme dbát, aby naši zaměstnanci mohli plnit rodinné povinnosti. Musíme pomáhat novým zaměstnancům při jejich zapracování a nezapomínat na zaměstnance, kteří odešli do důchodu. Musí se cítit vyzvaní a podávat volně své návrhy i stížnosti. Ti, kteří se cítí kvalifikováni, musí dostat rovnou příležitost k zaměstnání, seberozvoji a postupu. Musíme zajistit schopné vedení, být spravedliví a morální. 

Víme, že náš úspěch je spojen s úspěchem celé společnosti. Musíme být dobrými občany – podporovat práce ke společnému dobru a charitu, a nést také svůj řádný podíl na daních. Funkčnost majetku firmy musí odpovídat povaze úkolů, kterým byl přidělen. Musíme chránit životní prostředí a přírodní zdroje. 

Máme plnou zodpovědnost vůči našim vlastníkům. Naše podnikání musí vést k rozumnému zisku, který zabezpečí plynulý rozvoj podniku, posílí naše postavení na trhu a umožní vytvářet rezervy na horší časy. Zdroje vynaložené na poskytování našich služeb musí být hospodárné, efektivní, účelné a sledovatelné. Všichni, kteří se na našem podnikání podílejí, musí mít pocit spravedlivé odměny za odvedenou práci.

Mise

Předpokladem našeho růstu je kombinace stávajících aktivit firmy (tj. zajištění pevné pozice ve státním systému vzdělávání a poradenství) a rozvoj těchto aktivit v komerční sféře. Cílem do r. 2015 je získat stabilní roli ve vzdělávání a kariérovém poradenství podporovaných státem a připravit firmu pro vstup do komerční sféry. Ve státním sektoru usilujeme zejména o vzdělávání formou profesních rekvalifikaci (s důrazem na praktické vzdělávání u zaměstnavatelů)  a o kariérové poradenství pro žáky a nezaměstnané. Záměrem firmy je rozšíření těchto činností i do blízkého zahraničí. V komerční sféře se firma bude orientovat na malé a střední podniky formou zajišťování komplexních poradenských služeb pro strategický rozvoj daného podniku. Naše služby budou založeny na dlouhodobé spolupráci s podniky, zaměřené na konzultační činnost v oblasti řízení lidských zdrojů (výběr zaměstnanců, kariérové poradenství, motivace, vzdělávání). S ohledem na demografický vývoj se portfolio služeb firmy rozšíří o oblast využívání potenciálu seniorů s úzkou vazbou na konzultační a vzdělávací proces.