Kariérové poradenství na školách

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se základními, středními i vysokými školami při implementaci objektivního, efektivního a moderního kariérového poradenství pro žáky a studenty. Jsme přesvědčeni, že prevence před chybně vybranou školou či povoláním je lepší, než následné přeškolování, rekvalifikace či dlouhodobá nezaměstnanost.

Dle dlouhodobých průzkumů se každý druhý absolvent střední či vysoké školy v ČR do 3 let po ukončení studia živí profesí zcela odlišnou od studovaného oboru, každý čtvrtý se ocitá v evidenci úřadů práce. Přesto je v řadě škol kariérové poradenství zcela formální, založené jen na mapování zájmů žáků a studentů, bez vazby na situaci na trhu práce. Odpovědnost za výběr vhodné školy je ponechána na rodičích, kamarádech, odkládána do budoucna.

Pracovní diagnostika pro školy

Odpovědné a progresivní­ školy mají­ zájem na změně tradiční­ho pojetí kariérového poradenství­. V rámci předmětu "Výchova k volbě povolání­" zapojují­ odborné partnery z řad zaměstnavatelů, úřadů práce, poradenských institucí­, vybavují školní kariérové poradce validní­mi nástroji. Právě pro tento typ škol nabí­zí­me podporu kariérového poradenství­ prostřednictví­m naší počítačové pracovní diagnostiky COMDI. Bližší­ informace o tomto nástroji jsou uvedeny na www.comdi.cz.

Potenciál počítačové pracovní diagnostiky COMDI v oblasti kariérového poradenství na školách:
 

  • jednoduchá implementace, obsluha a nízké provozní náklady (škola může využít své počítačové učebny)

  • nezávislost na externích poradcích (testování a interpretaci výsledků provádí zaškolený zaměstnanec školy)

  • kompatibilita s ostatními systémy školy (systém je propojitelný s LMS škol či intranetem)

  • efektivnost a rychlost systému (skupinové testování, vyhodnocení výsledků do 24 hodin)

  • bezpečnost (šifrování dat a datových přenosů, diferencovaná uživatelská oprávnění a přístupy)

  • objektivnost a validita výstupů (veškeré testy jsou standardizovány, minimalizace subjektivity poradce)

  • zpětnovazební šetření (ověřování relevantnosti doporučení po zahájení studia/zaměstnání absolventa školy)

  • zákaznicky orientovaná obchodní politika (obchodní podmínky přizpůsobené situaci školy)

Závěry nezávislého průzkumu spokojenosti uživatelů počítačové pracovní diagnostiky na školách:


 

 

Kontakt

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. 
oddělení kariérového poradenství 
Jarošov 12, 583 01 Chotěboř
mailbox@rcv.cz