Vážené dámy a pánové.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) je realizován Úřadem práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na základě Výzvy č. 021 z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ), a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.


Projekt umožní vybraným podnikům získat:

 • externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců a OSVČ samotných), přičemž vzdělávání může být obecné, v odůvodněných případech i specifické. V obou případech se musí jednat o
  vzdělávání v odborných kurzech;
 • mzdy interních lektorů, kteří zajišťují interní vzdělávání;
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci). Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoníku práce) je účast zaměstnance na školení považována za výkon práce dle § 230.

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., Vám v této souvislosti nabízí níže uvedené služby, které lze v plném rozsahu hradit z podpory programu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. V rámci spolupráce s podniky využíváme naše dlouholeté zkušenosti při vzdělávání dospělých, široké portfolio vzdělávacích programů, individuální přístup k potřebám zákazníků, inovativní formy vzdělávání i dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s úřady práce a projektového řízení. Kvalita našich služeb je podložena jak oceněním MPSV ČR, tak certifikací ISO 9001:2009 v oblasti kariérového poradenství, vzdělávání a projektového řízení. Rovněž se můžeme prokázat více jak 95% úspěšností při podávání a realizaci žádostí v rámci předchozích projektů „Školení je šance“, "Vzdělávejte se!“, "Vzdělávejte se pro růst!" a "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců".

 

Naše služby v projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II"

 • Rámcové zmapování vzdělávacích potřeb a personální situace podniku, konzultace možností využití podpory v rámci programů a definice individuálních vzdělávacích požadavků (tato služba je poskytována zdarma). Cílem je rychlá a specifická definice pro sestavení žádosti.

 • Zpracování Žádosti o příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání“ dle požadavků metodiky projektu, podpora veškeré komunikace s úřadem práce a celkové zadministrování žádosti. Cílem je získání 100 % podpory na veškeré náklady projektu s minimálním administrativním zatížením podniku.

 • Na základě vzdělávacího plánu provedení profesního vzdělávání prostřednictvím více jak 150 různých administrativních a profesních rekvalifikačních kurzů, akreditovaných MŠMT ČR a MPSV ČR (kurzy jsou ukončeny zkouškou a vydáním certifikátu s celorepublikovou platností). Kurzy jsou většinou tvořeny z 20 % teorie a 80 % praxe, celý kurz probíhá přímo na pracovišti a účast zaměstnanců je možné flexibilně přizpůsobovat aktuálním potřebám provozu (uvolnění při změně výroby/služeb). Jako jedni z mála rovněž nabízíme možnost specifických vzdělávacích kurzů (kurzy bez akreditace), které jsou připraveny "na míru" konkrétní firmě a konkrétním pracovním pozicím. I na specifické kurzy zajišťujeme komplexní projektovou podporu tak, aby mohly být hrazeny z dotací. Cena kurzů je závislá na konkrétním typu kurzu, kurzovné je hrazeno z finančních prostředků ESF. Cílem je optimalizace profesní struktury zaměstnanců ve vztahu k podnikatelské strategii pomocí pružného vzdělávacího programu.
 • Administrativní podpora při zpracování přehledů a hlášení pro MPSV ČR nebo úřady práce dle stanovené metodiky čerpání finanční podpory, včetně výkazů pro příspěvek na mzdy zaměstnanců zapojených do projektu. V případě zájmu připravíme i podklady pro administraci výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích akcí (předepsané formuláře dle příručky ESF ČR), vzorovou smluvní dokumentaci apod., za dodržení zásad zákona o veřejných zakázkách (zejména nekonfliktnost zájmů). Na závěr naší spolupráce Vám připravíme archivační box pro případnou kontrolu poskytovatele dotací. Cílem je minimalizace Vaší administrativní zátěže spojené s projektem a prevence potíží s vyúčtováním finanční podpory.

  Důležitá je zejména rychlá reakce, neboť rozsah finanční podpory v programu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ je omezena!

  Proces projektové realizace

Bližší informace vám ochotně poskytne náš konzultant programu:

Mgr. Světlana Široká
Mobil: +420 736 754 770

mail: svetlana.siroka@rcv.cz

 

Důležité informační zdroje



Popis projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" na portálu MPSV ČR

Manuál pro zájemce o vstup do projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II"